Sheikh Khalifa Hospital, Ajman
Date: December 28, 2023